• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Oficjum o Męce Pańskiej

Na początku Triduum Paschalnego zapraszamy do przeżywania tych dni w towarzystwie św. Franciszka. Przedstawiamy Oficjum o Męce Pańskiej autorstwa Świętego z Asyżu, składające się z piętnastu psalmów będących w większości kompilacjami różnych wersetów biblijnych z Psałterza. We wszystkich psalmach pierwszej części głosem psalmisty przemawia sam Chrystus, w dalszych częściach słowa Chrystusa łączą się z modlitwą Kościoła, który wysławia Ojca za dar Syna.

Litera R oznacza Psałterz rzymski; G – Psałterz galikański.

Zaczynają się psalmy, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek dla uczczenia i upamiętnienia, i uwielbienia Męki Pana. Odmawia się je przy wszystkich godzinach dnia i nocy. Zaczynają się od komplety Wielkiego Piątku, ponieważ tej nocy Pan nasz Jezus Chrystus został pojmany i uwięziony. I wiadomo, że święty Franciszek odmawiał w ten sposób to oficjum: najpierw odmawiał modlitwę, której nas nauczył Pan i Mistrz: Najświętszy Ojcze nasz itd. z modlitwami pochwalnymi, tzn. Święty, święty, święty, jak się wyżej zawiera. Po modlitwach pochwalnych z oracją zaczynał tę antyfonę: Święta Maryjo. Najpierw odmawiał psalmy o Świętej Maryi, potem inne wybrane przez siebie psalmy, a na zakończenie wszystkich psalmów mówił psalmy o Męce Pańskiej. Po zakończeniu psalmu odmawiał tę antyfonę: Święta Maryjo Dziewico; odmówieniem antyfony kończyło się oficjum.

[CZĘŚĆ I: NA ŚWIĘTE TRIDUUM WIELKIEGO TYGODNIA I NA DNI W CIĄGU ROKU]

KOMPLETA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.
Chwała Ojcu...

Psalm [I]
Boże, objawiłem Tobie moje życie * łzy moje położyłeś przed Twoim obliczem (Ps 56,9).
Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali (Ps 41,8 – R) * i wspólnie odbyli naradę (Ps 71,10b – G).
Odpłacili mi złem za was * i nienawiścią za moją miłość (por. Ps 109,5).
Zamiast mnie miłować, uwłaczali mi * ja zaś modliłem się (Ps 109,4).
Mój Ojcze Święty (J 17,11), Królu nieba i ziemi, nie odstępuj ode mnie * bo zagraża ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił pomocy (Ps 22,12 – R).
Nieprzyjaciele moi zawrócą (R) wstecz * w jakimkolwiek dniu wezwą Ciebie: oto wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 56,10 – por. R).
Przyjaciele moi i moi bliscy przybliżyli się i stanęli naprzeciw mnie * moi bliscy z daleka stanęli (por. Ps 38,12 – R).
Oddaliłeś ode mnie moich znajomych * uznali mnie za wstrętnego dla siebie, jestem jak więzień i wyjść nie mogę (Ps 88,9 – por. R).
Ojcze Święty (J 17,11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy (Ps 22,20) * Boże mój, pamiętaj o pomocy dla mnie (por. Ps 71,12).
Przyjdź mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego (Ps 38,23).
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.
Chwała Ojcu…

Wiadomo, że tę antyfonę wyżej przytoczoną odmawia się we wszystkich godzinach. Zastępuje ona antyfonę, kapitulum, hymn, werset i orację, zarówno w jutrzni, jak i w innych Godzinach. Każda Godzina składała się tylko z tej antyfony i z odpowiednich psalmów. Na zakończenie oficjum św. Franciszek zawsze odmawiał: Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu (1Tes 1,9); oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć, błogosławieństwo (por. Ap 4,9) i wszelkie dobra. Amen. Amen. Niech się stanie. Niech się stanie.

JUTRZNIA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm [II]
Panie, Boże zbawienia mego * wołałem we dnie i w nocy przed Tobą.
Niech dojdzie moja modlitwa przed Twoje oblicze * nakłoń ucha Twego na moją prośbę (Ps 88,2-3).
Spójrz na moją duszę i uwolnij ją * ze względu na mych nieprzyjaciół * wybaw mnie (Ps 69,19).
Ponieważ ty odłączyłeś (R) mnie od łona, nadziejo moja od piersi mej matki * Tobie jestem oddany od urodzenia.
Od łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem * nie odstępuj ode mnie (Ps 22,10-12a).
Ty znasz moją hańbę i moje zawstydzenie * i niesławę moją (Ps 69,20).
Wszyscy, którzy mnie prześladują, są przed Twoim obliczem * me serce oczekiwało hańby i nędzy (por. Ps 69,20-21).
I czekałem na kogoś, kto by się ze mną smucił i nie było nikogo * na kogoś, kto by pocieszył i nie znalazłem (por. Ps 68,20-21).
Boże, niegodziwcy powstali przeciw (R) mnie * i zgromadzenie możnych czyhało na me życie i nie zważali na Ciebie (Ps 86,14).
Zaliczono mnie między schodzących do grobu * stałem się jak człowiek bez pomocy, wolny wśród umarłych (Ps 88,5-6a).
Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże mój (Ps 44,5a).
Pośpiesz mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego (Ps 38,23).

PRYMA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm [III]
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną * bo w Tobie ufa dusza moja (por. Ps 57,2).
I w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję * dopóki nie przeminie nieprawość (por. Ps 57,2).
Będę wołał do mego najświętszego Ojca najwyższego * Pana (R), który dobrze mi czyni (por. Ps 57,3).
Posłał z nieba i uwolnił mnie * tych, którzy mnie depczą, wydał na pohańbienie(por. Ps 57,4).
Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją * duszę moją wyrwał (Ps 57,4-5a) od bardzo mocnych nieprzyjaciół moich i od tych, którzy mnie nienawidzą, ponieważ umocnili się nade mną (por. Ps 18,18).
Sidła zastawili na moje nogi * i ugięli moją duszę (por. Ps 57,7).
Wykopali dół przede mną * i wpadli do niego (por. Ps 57,7).
Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje * zaśpiewam i psalm odmówię (por. Ps 57,8).
Zbudź się, chwało moja, zbudź harfo i cytro * ja obudzę się o świcie (por. Ps 57,9).
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie * i będę Ci mówił psalm wobec narodów (por. Ps 57,10).
Bo miłosierdzie Twoje aż do niebios zostało wywyższone * i aż pod chmury prawda Twoja (por. Ps 57,11).
Wznieś się ponad niebiosa, Boże * a chwała Twoja ponad całą ziemią (Ps 57,12).

Wiadomo, że wyżej przytoczony psalm zawsze odmawia się w prymie.

TERCJA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm [IV]
Zmiłuj się nade mną, Boże, bo podeptał mnie człowiek * cały dzień zwalczał mnie i uciskał (por. Ps 56,2).
Moi nieprzyjaciele przez cały dzień mnie deptali * ponieważ wielu przeciwko mnie walczyło (Ps 56,3).
Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali * niegodziwe zamiary przeciwko mnie powzięli (Ps 41,8b-9a – por. R).
Ci, którzy strzegli mojej duszy * wspólnie odbyli naradę (Ps 71,10).
Wyszli na zewnątrz * i rozmawiali (R) razem (G) (por. Ps 41,7-8).
Wszyscy, którzy mnie widzieli, wyśmiewali się ze mnie * mówili ustami i kiwali głową (Ps 22,8).
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek * pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa (Ps 22,7).
Ze względu na nieprzyjaciół stałem się wielkim pośmiewiskiem dla moich bliskich * i postrachem dla moich znajomych (Ps 31,12).
Ojcze Święty (J 17,11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy * wejrzyj ku mojej obronie (por. Ps 22,20).
Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego (Ps 38,23).

SEKSTA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm [V]
Głosem moim wołałem do Pana * głosem moim błagałem Pana (por. Ps 142,2-5).
Wylewam przed Jego obliczem moją modlitwę * i moje utrapienie Jemu wyznaję.
Gdy duch mój ze mnie uchodził * Ty znałeś ścieżki moje.
Na drodze, którą chodziłem * pyszni ukryli na mnie sidło (por. R).
Rozglądałem się w prawą stronę i widziałem * i nie było nikogo, kto by mnie poznał.
Straciłem możność ucieczki * i nie ma nikogo, kto ratowałby moje życie.
Bo dla Ciebie znosiłem hańbę * zawstydzenie okryło moją twarz (por. Ps 69,8).
Stałem się obcy dla moich braci * i cudzoziemcem dla synów mej matki (por. Ps 69,9).
Ojcze Święty (J 17,11), żarliwość o dom Twój pożera mnie * i zniewagi urągających Tobie spadły na mnie (por. Ps 69,10).
Z radością przeciw mnie zbiegli się * nagromadzili na mnie kary, a ja nie wiedziałem (Ps 35,15).
Liczniejsi są nad włosy mej głowy ci * którzy nienawidzą mnie bez powodu (por. Ps 68,5).
Umocnili się nieprzyjaciele moi, którzy mnie niesprawiedliwie prześladowali * oddawałem to, czego nie zrabowałem.
Powstali niegodziwi świadkowie * pytali mnie o to, czego nie wiedzieli (Ps 35,11).
Oddawali mi złem za dobro (Ps 35,12) i uwłaczali mi * ponieważ postępowałem dobrze (Ps 38,21).
Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże mój (Ps 43,5a).
Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego (Ps 38,23).

NONA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm [VI]
O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą * zwróćcie uwagę i zobaczcie, czy jest boleść, jak boleść moja (Lm 1,12).
Bo otoczyła mnie sfora psów * obległa mnie gromada złoczyńców (Ps 22,17).
Oni zaś zastanawiali się i przyglądali mi się * podzielili między siebie moje szaty i rzucili los o moją suknię (Ps 22,18b-19).
Przebili moje ręce i moje stopy * policzyli wszystkie moje kości (Ps 22,17c-18a – R).
Otworzyli na mnie swoje usta * jak lew, który porywa i ryczy (Ps 22,14).
Zostałem jak woda wylany * i rozsypały się wszystkie moje kości (Ps 22,15a-b).
I serce moje stało się podobne do wosku topniejącego * we wnętrzu moim (Ps 22,15c – R)
Moc moja wyschła jak skorupa * a język mój przywarł do podniebienia mego (Ps 22,16a-b).
I dali mi żółć na pokarm * i w moim pragnieniu napoili mnie octem (Ps 69,22).
I w proch śmierci mnie strącili (por. Ps 22,16c) * i nad miarę powiększyli ból ran moich (Ps 69,27b).
Zasnąłem i powstałem (por. Ps 3,6 – R) * i Ojciec mój najświętszy przyjął mnie z chwałą (por. Ps 73,24c).
Ojcze Święty (J 17,11), ująłeś moją prawą rękę i według Twej woli wyprowadziłeś mnie * przyjąłeś mnie z chwałą (Ps 73,24 – R).
Cóż bowiem mam w niebie * i czego chciałem od Ciebie na ziemi? (por. Ps 73,25).
Zobaczcie, zobaczcie, że ja jestem Bogiem, mówi Pan * wywyższę sią wśród narodów i wywyższę się na ziemi (por. Ps 46,11).
Błogosławiony Pan Bóg Izraela (Ps 72,18a; Łk 1,68a), który odkupi * dusze swoich sług swoja własną krwią najświętszą (por. Ap 5,9) * i nie opuści nikogo, kto w Nim ufność pokłada (por. Ps 34,23 – R).
I wiemy, że przyszedł * że przyjdzie sądzić sprawiedliwość (por. Ps 96, 13a-b – R).

NIESZPORY

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm [VII]
Wszystkie narody klaszczcie w dłonie * chwalcie Boga radosnym głosem.
Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią (Ps 47,2-3).
Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami * posłał z wysoka swego umiłowanego Syna i dokonał zbawienia na ziemi (por. Ps 74,12).
Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 96,11-12a).
Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, cała ziemio (Ps 96,1).
Bo Pan jest wielki i godzien wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 96,4).
Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 96,7-8a).
Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż * i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania (por. Łk 14,27; 1P 2,21).
Niech cała ziemia zadrży przed Jego obliczem * powiedzcie wśród narodów, że Pan zakrólował z drzewa (por. Ps 96,9b-10a – G/R).

Dotąd odmawia się codziennie od Wielkiego Piątku do Święta Wniebowstąpienia. W Święto zaś Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:
I wstąpił do nieba, i siedzi po prawicy najświętszego Ojca w niebie (por. Ef 4,10 oraz Skład Apostolski); bądź wywyższony, Boże, ponad niebiosa * a chwała Twoja ponad całą ziemią (Ps 57,6).
I wiemy, że przyszedł, że przyjdzie sądzić sprawiedliwość (por. Ps 96,13a-b – R).

Wiadomo, że od Wniebowstąpienia do Adwentu w taki sam sposób odmawia się codziennie ten psalm, mianowicie: Wszystkie narody ze wspomnianymi wyżej wersetami, mówiąc Chwała Ojcu, tam gdzie kończy się psalm, mianowicie: że przyjdzie sądzić sprawiedliwość. Wiadomo, że wymienione wyżej psalmy odmawia się od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania. Odmawia się je również w ten sposób od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Niedzieli Zmartwychwstania z wyjątkiem niedziel i głównych świąt, w które się nie odmawia; w inne zaś dni odmawia się codziennie.

[CZĘŚĆ II: W OKRESIE WIELKANOCNYM]

W WIELKĄ SOBOTĘ WIECZOREM

KOMPLETA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm [VIII]
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz mi na pomoc (Ps 70,2-6).
Niech się zawstydzą i zmieszają ci * którzy czyhają na moje życie.
Niech zawrócą wstecz i zarumienią się ze wstydu * którzy mi źle życzą.
Niech natychmiast zawrócą zawstydzeni ci * którzy mi mówią: „dobrze ci tak, dobrze ci tak”.
Niech się radują i cieszą w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają * i ci, którzy kochają Twoje zbawienie, niech mówią zawsze: Pan niech będzie uwielbiony.
Ja zaś jestem biedny i ubogi * Boże wspomóż mnie.
Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą moim * Panie, nie zwlekaj.

JUTRZNIA
Niedzieli Zmartwychwstania

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm [IX]
Śpiewajcie Panu pieśń nową * bo cuda uczynił. 
Poświęcił swego umiłowanego Syna prawicą swoją * i świętym swoim ramieniem.
Pan oznajmił swoje zbawienie * swoją sprawiedliwość objawił w obliczu narodów (por. Ps 98,1-2).
W owym dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń jego (por. Ps 42,9a-b).
Oto jest dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy (Ps 118,24).
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana * Bóg jest Panem i zajaśniał nam (Ps 118,26a-27a).
Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 96,11-12a).
Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 96,7-8a).
Dotąd odmawia się od niedzieli Zmartwychwstania do Święta Wniebowstąpienia codziennie, we wszystkich godzinach z wyjątkiem nieszporów, komplety i prymy. W nocy Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:
Królestwa ziemskie, śpiewajcie Bogu * grajcie na cytrze Panu (Ps 68,33-36).
Grajcie na cytrze Bogu, który wstępuje na niebiosa * ku wschodowi.
Oto nada głosowi swemu mocne brzmienie, dajcie chwałę Bogu, który jest nad Izraelem * wspaniałość Jego i moc wśród obłoków.
Przedziwny Bóg w świętych swoich * Bóg Izraela sam da moc i potęgę swemu ludowi, błogosławiony Bóg. 
Chwała Ojcu...

I wiadomo, że ten psalm z podanymi wyżej wersetami odmawia się co dzień od Wniebowstąpienia do oktawy Zesłania Ducha Świętego: na jutrznię, tercję, sekstę i nonę. Chwała Ojcu dodaje się po błogosławiony Bóg, a nie w innym miejscu. Także wiadomo, że w ten sposób odmawia się tylko jutrznię w niedzielę i główne święta od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Czwartku Wieczerzy Pańskiej, bo tego dnia Pan spożywał Paschę ze swymi uczniami; można też na jutrznię lub na nieszpory odmawiać inny psalm, mianowicie: Będę wysławiał Cię, Panie, itd. (Ps 29) jak jest w psałterzu; i to od Niedzieli Zmartwychwstania do Święta Wniebowstąpienia, a nie później.

PRYMA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico...

Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną – jak wyżej Psalm [III].

TERCJA, SEKSTA I NONA

Psalm: Śpiewajcie – jak wyżej Psalm [IX].

NIESZPORY

Psalm: Wszystkie narody – jak wyżej Psalm [VII].

[dalej następują części na niedziele i główne święta, na czas Adwentu oraz na okres od Bożego Narodzenia do oktawy Objawienia Pańskiego]

stat4u PageRank Checking Icon