• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Jak zwraca uwagę we wstępie do „Pozdrowienia Błogosławionej Maryi Dziewicy” Carlo Paolazzi, pośród nabożeństwa do różnych świętych Tomasz z Celano podkreśla szczególny kult Franciszka dla Matki Bożej, którą darzył "miłością za to, że Pana majestatu uczyniła naszym bratem. Odprawiał dla niej osobne Chwalby, zanosił modlitwy, ofiarowywał uczucia, tak wiele ich i takich, że ludzki język nie zdoła wypowiedzieć" (2Cel 198).

Być może jedną z takich właśnie „chwalb” było wspomniane "Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy", składające się z serii pochwalnych tytułów skierowanych do Matki Bożej.

Na początku miesiąca poświęconego właśnie Maryi, zapraszamy do lektury tej niezwykłej XIII-wiecznej i, jak pisze Paolazzi, "jednej z najbardziej prostych i jednocześnie pełnych przemyśleń spośród modlitw, jakie wypłynęły z rozmodlonego serca Franciszka".

1 Bądź pozdrowiona, Pani, Święta Królowo,
Święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem*

2 i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym
Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem* ,

3 w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro* .

4 Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego* .

5 Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego* .

6 I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.*1 Określenie „Dziewica uczyniona Kościołem” (virgo ecclesia facta) zainspirowane myślą patrystyczną ma następujące wyjaśnienie: Maryja jest pierwszym „miejscem” wybranym i konsekrowanym przez Trójcę Świętą, jest pierwszym „mieszkaniem” osób Boskich (por. J 14,23; 1Reg 22,27) już zapowiadanym przez starożytne „mieszkania” Boga pośród Jego ludu.
*2 Zwiastowanie jest już momentem „konsekracji” Dziewicy uczynionej Kościołem: wybranej przez Ojca, u którego znalazła łaskę (por. Łk 1,30), konsekrowanej przez Ducha Świętego zstępującego na nią i przez Syna Bożego, który jest w niej i z niej się narodzi (por. Łk 1,35).
*3 Anioł mówi: Pan z tobą (Łk 1,28), ponieważ zamieszkuje w niej Bóg, który jest „wszelkim dobrem, najwyższym dobrem, całym dobrem” (MP 11).
*4 Ponieważ mądrość zbudowała sobie dom (Prz 9,1), kiedy „Syn Boży, który jest prawdziwą mądrością Ojca” (2Lw 67) przyszedł zamieszkać w Dziewicy Maryi.
*5 Widzimy tutaj tytuły ewangeliczne, które przez określenie służebnica czynią aluzję do dyspozycyjności, dzięki której Maryja została Matką Pana (por. Łk 1,38.43), natomiast szata przywołuje tajemnicze proroctwo niewiasta zatroszczy się o męża (Jr 31,22), które jest interpretowane jako aluzja do misterium niepokalanego poczęcia.

k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon