• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Ciekawostka historyczna - Traktaty laterańskie

11 lutego 1929 roku w Pałacu Laterańskim w Rzymie zostały zawarte „Traktaty laterańskie”, czyli porozumienie pomiędzy Włochami a Stolicą Apostolską. Miały na celu unormowanie stosunków pomiędzy obiema stronami, napiętych od momentu włączenia Rzymu do Królestwa Włoch i likwidacji Państwa Kościelnego. W imieniu papieża Piusa XI podpisał je papieski sekretarz stanu, kard. Pietro Gasparri, a ze strony rządu włoskiego Benito Mussolini. 

Na mocy tego porozumienia utworzone zostało suwerenne Państwo Watykańskie. Powierzchnię Watykanu określono na 44 ha (0,44 km²). Do traktatów dołączono także konkordat potwierdzający prymat wyznania rzymskokatolickiego we Włoszech, określający pozycję prawną i majątkową Kościoła katolickiego i wprowadzający obowiązek nauki religii w szkołach. Zawarty został jednocześnie układ finansowy, wynagradzający Stolicę Apostolską za zrzeczenie się roszczeń wobec państwa. Mussolini był świadomy autorytetu Piusa XI, porozumienie z nim traktował więc częściowo jako drogę do zwiększenia poparcia w społeczeństwie. 

Postanowienia zostały zmienione dopiero w roku 1984 na mocy nowego porozumienia pomiędzy rządem włoskim a Watykanem. Usunięto z nich zapis o uznaniu religii katolickiej za panującą we Włoszech oraz wprowadzono podatek kościelny, który zastąpił finansowanie Państwa Watykańskiego przez Włochy.
k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon