• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Obrona doktoratu o. Piotra Bielenina

W wigilię św. Franciszka z Asyżu, 3 października 2023 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pracę doktorską nt. Chrystologii św. Maksymiliana Marii Kolbego – problemu właściwych relacji między Chrystusem a Maryją w Pismach św. Maksymiliana Marii Kolbego obronił o. Piotr Bielenin, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich.


Praca, przygotowana na seminarium z teologii dogmatycznej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Zdzisława J. Kijasa, została bardzo dobrze przyjęta i oceniona przez recenzentów. Zdaniem dr hab. Katarzyny Parzych-Blakiewicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie praca jest oryginalna, cenna, ujawnia wysoki poziom wiedzy franciszkanina w obszarze i dyscyplinie nauk teologicznych, w przedmiocie dogmatycznym, w zakresie chrystologii i mariologii, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej nad źródłami teologicznymi. Podobne wnioski sformułował o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie.

„Dysertacja, przybliżająca naukę chrystologiczną św. Maksymiliana, jest osiągnięciem niezwykle twórczym i wypełnia lukę, jaka do tej pory istniała w studiach dotyczących spuścizny teologicznej świętego założyciela Niepokalanowa (…). Recenzowana dysertacja jest opracowanie oryginalnym i na wskroś nowatorskim (…). Także od strony formalnej praca zasługuje na uznanie. Omawianą dysertację czyta się bardzo dobrze, gdyż zostały napisane językiem płynnym i poprawnym. Struktura pracy jest jasna i logiczny. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogata, obejmująca 20 stron bibliografia” – zachwalał ojciec profesor.

Według o. Bartosika rozprawa doktorska o. Piotra Bielenina jest owocem dojrzałej refleksji teologicznej. „Doktorant z ogromnego zbioru pism św. Maksymiliana Marii Kolbego potrafił wybrać i właściwie przeanalizować teksty chrystologiczne, dokonując twórczej i rzetelnej syntezy. Lektura dysertacji pokazuje, że autor jest dojrzałem naukowcem, bowiem potrafi nie tylko zreferować przebadany materiał, ale także stawia pytania, formułuje problemy, weryfikuje je i daje prawną odpowiedzieć. Praca jest wyjątkowo solidna zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym, czego wyrazem jest znikoma ilość uwag i sugestii” – podsumował teolog.

Rozprawa doktorska „Chrystologia św. Maksymiliana Marii Kolbego – problem właściwych relacji między Chrystusem a Maryją w Pismach św. Maksymiliana Marii Kolbego” miała na celu nakreślenie sylwetki osoby Jezusa Chrystusa w dorobku pisarskim św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz zbadanie w czym obraz ten jest specyficzny. Zostało w niej także ukazane, że w kontekście całości licznych Pism i poglądów autora, obraz ten jest odpowiednio wyeksponowany, zwłaszcza w odniesieniu do tego, co o. Kolbe napisał o Maryi. Ukazanie osoby Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego działania w Pismach św. Maksymiliana zostało oparte na analizie różnorakich tekstów, często pojedynczych zdań, napisanych w różnych okolicznościach i skierowanych do różnych osób. Całość Pism zawiera ponad 1300 różnych jednostek, niektórych bardzo obszernych. Zatem metoda wykorzystana w dysertacji, na którą składają się cztery rozdziały, jest klasyczną pracą analityczno-syntetyczną całości Pism św. Maksymiliana.

O. dr Piotr Bielenin (l. 54) urodził się w Harmężach. Do zakonu franciszkanów wstąpił po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu w roku 1988. Śluby zakonne na całe życie złożył w roku 1993, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie.

Studiował w Krakowie i w Rzymie. Na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie uzyskał kościelny licencjat z teologii. W latach 1998 i 2000-2008 był magistrem prenowicjatu, a w latach 2008-2012 gwardianem i proboszczem w Legnicy. W latach 2016-2020 był gwardianem klasztoru św. Franciszka w Krakowie. Obecnie pełni obowiązki dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Jest autorem licznych artykułów naukowych, których tematyka skupia się na historii franciszkanizmu, życiu i duchowości św. Maksymiliana M. Kolbego, chrystologii oraz mariologii franciszkańskiej.

o. Jan M. Szewek


stat4u PageRank Checking Icon